Onderzoek Bouwclaims Deventer

De Rekenkamercommissie van Deventer heeft onderzoek gedaan naar bouwclaims. De ruimtelijke ontwikkeling van Deventer is (zeer) dynamisch en het is belangrijk dat de Raad een goede regie kan voeren over die ruimtelijke ontwikkeling.

De Raad heeft het College daartoe opdracht gegeven om een actief grondbeleid te voeren waardoor invloed kan worden uitgeoefend op de kwaliteit van nieuwbouwprojecten.
In het kader van actieve grondpolitiek verstrekt de gemeente Deventer ook bouwclaims. De vraag daarbij is of gemaakte afspraken waarin bouwclaims zijn verstrekt de Raad beperken in zijn keuzevrijheid bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten. De Rekenkamercommissie heeft daar onderzoek naar uitgevoerd.

Het onderzoek heeft opgeleverd dat de gemeente Deventer op doordachte en terughoudende wijze gebruik maakt van het bouwclaim model. Door het actieve grondbeleid van de gemeente wordt getracht te voorkomen dat private partijen grondposities innemen.

Dit maakt het weer minder noodzakelijk om gebruik te maken van bouwclaims. Waar toch gebruik wordt gemaakt van bouwclaims is uit het onderzoek gebleken dat de Raad graag frequenter bijgepraat wenst te worden over de toepassing hiervan in het bijzonder en over de locatieontwikkeling in het algemeen. 
Op het punt van integriteit zijn in Deventer diverse waarborgen voor een zorgvuldig omgaan met bouwclaims. Deels is dit expliciet vastgelegd en deels is er impliciet beleid. Tenslotte heeft de Rekenkamercommissie vastgesteld dat toepassing van bouwclaims geen negatief effect heeft gehad op de ruimtelijke beleidsdoelen. Ook bij toepassing van bouwclaims dient de planontwikkeling immers volledig te voldoen aan de vigerende ruimtelijke kaders.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Rapport Bouwclaims Deventer 453,5 KB