Onderzoek Digitale Dienstverlening

De Rekenkamercommissie van Deventer heeft een onderzoek uitgevoerd naar Digitale Dienstverlening. Uit het onderzoek zijn conclusies en aanbevelingen gekomen die ertoe moeten leiden dat de digitale dienstverlening binnen de gemeente in overeenstemming wordt gebracht met de ambities op dit terrein.

Digitale dienstverlening neemt een steeds belangrijker plaats in binnen de dienstverlening van de gemeente. Het kabinet beaamt dit standpunt door gemeenten aan te sporen om digitale dienstverlening
te verbeteren en verder uit te rollen. De gemeente heeft ook behoorlijke ambities op dit terrein. Het onderzoek geeft inzage in de doeltreffendheid van het beleid op digitale dienstverlening tot nu toe. De kwaliteit van de gemeentelijke website is onder de loep genomen en ook bevindingen rondom doelmatigheid en klantgerichtheid m.b.t. de inbedding van digitale producten in de gemeentelijke organisatie zijn aan de orde gesteld.

Uit het onderzoek zijn 7 conclusies en aanbevelingen voortgekomen. Een aantal conclusies:
• De kaderstellende rol van de Raad is in de afgelopen jaren toegenomen maar is nog niet toereikend om volledig te kunnen controleren en sturen;
• De bekendheid binnen de organisatie met de toegangsprocedures (bewerken, toevoegen en verwijderen van informatie) tot het Content Management Systeem (CMS) is onvoldoende. Dit betekent een mogelijk risico voor de inhoud van de website;
• Het succes van de digitale dienstverlening is afhankelijk van het gebruik. De vraag blijkt er wel te zijn.
a. Bezoekers van de website zijn tevreden over de website al is de overzichtelijkheid voor verbetering vatbaar.
b. Het aanbod van digitale diensten is bij tweederde van de bezoekers van de website onbekend.
c. Ruim tweederde van de bezoekers van de website heeft voorkeur voor het volledig digitaal afhandelen van producten en diensten. Bij de balie bezoekers geeft de helft dit aan.
• De gemeente hanteert twee zoekmachines op de website. De gebruiksvriendelijkheid van de zoekmachines is onvoldoende;
• De afhandeling van de digitale aanvragen is zo ingericht dat deze gelijke inspanning behoeft in
vergelijking met aanvragen via de balie. Dit betekent dat digitale dienstverlening vooralsnog geen kostenbesparing realiseert.

De Rekenkamercommissie heeft naar aanleiding van de conclusies een aantal aanbevelingen gedaan aan de gemeenteraad. De aanbevelingen moeten ertoe leiden dat de digitale dienstverlening in overeenstemming wordt gebracht met de ambities van de raad. Het onderzoek biedt derhalve aan de Raad een handvat om meer grip te krijgen op digitale dienstverlening zodat hier vervolgens door de Raad beter op kan worden gecontroleerd en gestuurd.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Rapport Digitale Dienstverlening 1.027,9 KB