Onderzoek Decentralisaties sociale domein

De Rekenkamercommissie van de gemeente Deventer heeft onderzoek uitgevoerd naar de decentralisaties binnen het sociaal domein. De Rekenkamercommissie concludeert op basis van het onderzoek dat de gemeente de voorbereiding op de decentralisaties en de uitwerking van de uitvoering daarvan, goed heeft opgepakt. Uit het onderzoek blijkt ook dat er nog een aantal aandachtspunten ligt voor college en raad. Het onderzoek heeft geleid tot vier aanbevelingen die vooral moeten bijdragen aan goede sturing door de raad vanaf 2015.

 

Door de Rekenkamercommissie is onderzocht welke doelstellingen zijn geformuleerd voor de decentralisaties en of  uitgewerkt is hoe deze gerealiseerd gaan worden. Ook is gekeken hoe de betrokkenheid van de raad is geweest bij de formulering en monitoring van de doelstellingen en hoe de raad kan sturen op onder andere het beperken van risico’s.

De algemene conclusie die de commissie uit het onderzoek trekt, is dat de gemeente de voorbereiding op de decentralisaties en de uitwerking van de uitvoering daarvan goed heeft opgepakt maar dat er nog wel een aantal aandachtspunten ligt. Duidelijk is wat de gemeente met de decentralisaties wil bereiken maar de doelstellingen zijn niet allemaal concreet en evalueerbaar geformuleerd.

Ook constateert de Rekenkamercommissie dat de raad in het algemeen meer dan voldoende mogelijkheden heeft gehad en daar ook gebruik van heeft gemaakt om input te leveren voor de doelstellingen en de wijze waarop ze gerealiseerd dienen te worden. Gelet op de hoeveelheid informatie die aan de raad is aangeboden wordt het wel steeds moeilijker om het overzicht te behouden over welk beleid van toepassing is.

Risico’s en zwakke plekken tenslotte zijn grotendeels in beeld en zijn afgedekt met beheersmaatregelen. De raad heeft echter onvoldoende inzicht in de risico’s die met de decentralisaties gepaard gaan concludeert de Rekenkamercommissie.

 

 

 

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Rapport onderzoek Decentralisaties Sociale Domein 1.542,7 KB