Onderzoek Effectmeting Rekenkamercommissie 2010-2014

De Rekenkamercommissie (RKC) heeft onderzoek gedaan naar het effect van de door de RKC uitgevoerde onderzoeken de afgelopen jaren. Onderzocht is wat de doorwerking is van de aanbevelingen die de RKC naar aanleiding van haar onderzoeken heeft uitgebracht. Daarnaast heeft de RKC haar eigen functioneren tegen het licht gehouden in het evaluatieonderzoek. Uit het onderzoek is gebleken dat de RKC in de periode 2010-2014 effectief is geweest. De aanbevelingen die de RKC de afgelopen jaren heeft gedaan werken hebben merendeels doorgewerkt en de samenstelling van de RKC blijkt goed passend voor Deventer. Respondenten hebben aangegeven dat de communicatie rond rekenkameronderzoeken beter kan.

De Rekenkamercommissie (RKC) is inmiddels twee raadsperioden operationeel. Evenals aan het eind van de eerste raadsperiode (eind 2009) is de RKC van mening dat dit een goed moment is om te evalueren wat de effectiviteit van de RKC de afgelopen jaren is geweest. Dit is gemeten door onderzoek te doen naar de doorwerking van de onderzoeksrapporten die de RKC heeft uitgebracht. Om een goede vergelijking te kunnen maken met de situatie van eind 2009 heeft de RKC ervoor gekozen om dezelfde vraagstelling te hanteren als in 2009 waaraan twee elementen zijn toegevoegd:

  • De uitbreiding van de RKC met twee externe leden om daarmee de onafhankelijkheid beter te borgen;
  • In het onderzoeksrapport ‘Van mier naar horzel’ (2009) is een aantal aanbevelingen geformuleerd. De aanbevelingen die destijds zijn gedaan kunnen als ‘vertrekpunt’ worden gezien voor het huidige onderzoek.

Daarnaast vond de RKC het belangrijk om ook het eigen functioneren tegen het licht te houden. Dit is onderzocht door middel van een zelfevaluatie. Met deze zelfevaluatie beoogt de RKC eventuele leer- en verbeterpunten naar boven te halen met betrekking tot het (intern) functioneren van de commissie zelf.

Naar aanleiding van het onderzoek wordt geconstateerd dat het werk van de RKC in de periode 2010-2014 effectief is geweest. De aanbevelingen die de RKC de afgelopen jaren heeft gedaan werken merendeels door in beleid en organisatie en de uitgevoerde onderzoeken zijn door betrokkenen beoordeeld als kwalitatief goed en als politiek aansprekend. De interne organisatie, met zowel interne als externe leden en een externe voorzitter, blijkt goed passend voor Deventer. Op een aantal punten is echter verbetering mogelijk. Communicatie rond rekenkameronderzoeken kan beter, aanbevelingen worden soms ervaren als onvoldoende tijdig en de RKC zou moeten overwegen om niet alleen ex-post onderzoeken uit te voeren maar ook ex-ante onderzoeken.

Op basis van de conclusies uit het onderzoek is een aantal aanbevelingen opgesteld die zijn gericht aan de raad, het college en aan de RKC.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Rapport Onderzoek Effectmeting Rekenkamercommissie 2010-2014 4.018,1 KB