Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht

Onderzoek Inhuur van derden

Onderzoek Inhuur van derden

De Rekenkamercommissie van de gemeente Deventer heeft onderzoek uitgevoerd naar inhuur van derden (externen). Het betreft een vervolgonderzoek naar dit onderwerp, nadat in 2008 intern ook al een onderzoek is uitgevoerd hierover. Dat onderzoek is als uitgangspunt genomen en onder andere is gekeken wat er met de aanbevelingen uit het onderzoek van 2008 is gedaan. De commissie concludeert dat de aanbevelingen uit het onderzoek van 2008 nauwelijks zijn opgevolgd. Het is niet duidelijk welke rolopvatting de gemeente heeft en inhoudelijke criteria voor inhuur van derden ontbreken (waardoor de omvang van de inhuur niet beoordeeld kan worden). Daarnaast zijn de managementinformatie en de verantwoording naar de raad onvoldoende. Wel blijkt de uitvoering verbeterd sinds 2008. Er is een afwegingskader vastgelegd voor de inhuur van derden en de introductie van de Inhuurdesk heeft ervoor gezorgd dat gebruik kan worden gemaakt van een breder aanbod aan aanbieders. 

 

Evenals in 2008 komt uit het onderzoek naar voren dat de gemeente geen lange termijnvisie op inhuur van derden kent. Er is in 2010 een ‘Kadernota externe inhuur’ vastgesteld maar in die nota is geen lange termijnvisie verwoord.  De nota vermeldt bijvoorbeeld niet in welke gevallen wel of niet kan worden overgegaan tot inhuur, hoe wordt omgegaan met schaarste op de arbeidsmarkt voor bepaalde functies en hoe jong talent geworven wordt en behouden blijft.
In vergelijking met andere onderzoeken is het inhuurpercentage van de gemeente Deventer vrij hoog. Doordat de gemeente echter geen strategische visie op het inhuurbeleid kent, is het beoordelen van de omvang van inhuur niet mogelijk. Er is namelijk niet duidelijk wat voor rolopvatting de gemeente Deventer kiest: een gemeente met een groot ambtenarenapparaat en weinig inhuur van derden, of een regiegemeente met een klein ambtenarenapparaat en inhuur van derden voor specifieke kennis?

Verder blijkt uit het onderzoek dat de informatievoorziening zowel ambtelijk als bestuurlijk tekort schiet. Er is niet vastgesteld welke managementinformatie over inhuur van derden minimaal gewenst is. De intentie is wel dat er periodiek en integraal managementinformatie zal worden gegenereerd maar de informatie is echter niet structureel beschikbaar.
Ook de verantwoording aan de raad over de inhuur van derden is onvoldoende. De informatie die de raad krijgt over inhuur van derden komt niet overeen met de behoefte van de raad. De toelichting bij de cijfers is niet helder en de informatie is daarmee niet voldoende relevant en toegankelijk en geeft geen inzicht in de achtergrond. Raadsleden kunnen het gepresenteerde cijfermateriaal niet goed beoordelen. De raad heeft behoefte aan meer achtergrondinformatie bij de cijfers om deze te kunnen beoordelen en kan daardoor zijn controlerende taak niet goed uitvoeren.

De Rekenkamercommissie constateert dat de uitvoering van het inhuren van externen wel is verbeterd sinds 2008. In de ‘Kadernota externe inhuur’ is een duidelijk (procesmatig) afwegingskader vastgelegd waarin is weergegeven welke stappen doorlopen moeten worden voordat tot inhuur overgegaan mag worden. De introductie van de Inhuurdesk heeft ervoor gezorgd dat gebruik kan worden gemaakt van een breder aanbod aan aanbieders. Het proces van extern inhuren is dus verbeterd.

Aanleiding onderzoek

De aanleiding voor het onderzoek is dat in de gemeenteraad van Deventer ‘inhuur van derden’ de laatste jaren regelmatig een onderwerp van discussie is geweest. De raad wordt summier geïnformeerd over inhuur derden en er zijn regelmatig vragen gesteld over het onderwerp. De raad ervaart het alsof hij weinig grip heeft op het onderwerp en met de huidige beschikbare informatie zijn kaderstellende en controlerende taak niet goed kan uitvoeren. Ook hebben fracties meermaals hun bezorgdheid geuit over de hoogte van de uitgaven aan inhuur van externen zeker in de huidige tijd van bezuinigingen. Met het onderzoeksrapport hoopt de Rekenkamercommissie de raad meer inzicht te kunnen geven in het onderwerp waardoor de raad zijn controlerende taak beter kan uitoefenen. 

Het onderzoeksrapport kunt u hieronder downloaden.

 

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Rapport Inhuur van derden 2.980,2 KB
erratum rapport Inhuur van derden 130,0 KB
Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht