Onderzoek RegiZorg

Onderzoek RegiZorg 

 

RegiZorg heeft niet doelmatig en doeltreffend gefunctioneerd. Dat is één van de conclusies van de Rekenkamercommissie van Deventer. De commissie heeft onderzoek gedaan naar het functioneren van RegiZorg waaruit de gemeente zich sinds begin van dit jaar heeft terug getrokken. Het eindrapport van het onderzoek is aangeboden aan de raad en wordt op 12 oktober besproken in de Politieke Markt.  

Uit het onderzoek komt naar voren dat ambities niet zijn gerealiseerd. Het doel van RegiZorg was te komen tot een geïntegreerde hulpverlening vanuit verschillende domeinen, zoals zorg, werk & inkomen en veiligheid. Daardoor zou de zorgverlening kwalitatief beter en doelmatiger kunnen. RegiZorg zou daarin een regierol vervullen en er zou één loket komen voor burgers in een kwetsbare positie. Deze ambitie is niet gerealiseerd. De beoogde rol als regisseur en inkoper van zorg is niet uit de verf gekomen en RegiZorg is ook niet dat ene loket geweest.  

De vraag of de cliënt met een hulpvraag inderdaad betere zorg heeft gekregen (doeltreffendheid) valt niet goed te beoordelen volgens de commissie. RegiZorg was voor een groot deel niet in staat om te verantwoorden wat de organisatie met cliënten deed en of dit heeft bijgedragen aan vermindering van individuele en maatschappelijke problemen. Ook vanuit doelmatigheidsoogpunt constateert de Rekenkamercommissie dat RegiZorg niet goed heeft gefunctioneerd. Dit komt met name door de aanzienlijke kosten die in de voorbereidingsfase zijn gemaakt. Er zijn veel kosten gemaakt voordat RegiZorg operationeel werd en deze kosten drukten zwaar op de exploitatie van de BV. De totale kosten per geholpen cliënt waren daardoor fors.  

Zorgen gemeenteraad aanleiding Rekenkameronderzoek

Aanleiding voor het onderzoek door de Rekenkamercommissie was dat de gemeenteraad van Deventer in het najaar 2010 zijn zorgen heeft geuit over RegiZorg. De Raad had onvoldoende zicht op het functioneren, de doeltreffendheid, de doelmatigheid van RegiZorg en de rol van de gemeente ten opzichte van RegiZorg. Ook waren er zorgen over de toekomst met de wetenschap dat de gemeente zich zou terugtrekken als deelnemer in RegiZorg. Omdat de gemeente bezig is met de uitwerking van een alternatief is bij het onderzoek gekeken welke lessen uit de afgelopen jaren getrokken kunnen worden.  

Het onderzoek gaat in op de reconstructie van het beleid en het functioneren van RegiZorg en geeft een blik naar voren. Op basis van deze analyse wil de Rekenkamercommissie de raad leerpunten meegeven voorafgaand aan de inrichting van de Regiekamer. In het onderzoeksrapport wordt daartoe een aantal aanbevelingen gedaan.  

RegiZorg

RegiZorg was een BV van de gemeente Deventer en Salland Zorgverzekeringen en is in 2008 van start gegaan. Het was bedoeld om de zorg te sturen en te structureren. Dit voor kwetsbare burgers in Deventer, die met een groot aantal problemen te kampen hebben. Vanwege de diversiteit van problemen zijn veel instanties betrokken bij deze doelgroepen. Dit maakt de coördinatie en aansturing van zorg complex. Inmiddels heeft de gemeente besloten om RegiZorg te beëindigen en werkt de gemeente aan een alternatief om regie te voeren in de zorg.  

Het onderzoeksrapport kunt u hieronder downloaden.

 

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Rapport RegiZorg 2.681,7 KB