Onderzoek Sportbedrijf Deventer

De Rekenkamercommissie van de gemeente Deventer heeft onderzoek uitgevoerd naar NV Sportbedrijf Deventer. Het onderzoek is bedoeld om inzicht te geven in de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het Sportbedrijf. Daarmee moet een, voor de gemeenteraad, helder beeld worden geschetst van de effecten van de verleende subsidie, de verhouding met de gemeentelijke beleidsdoelen en de financiële situatie van het Sportbedrijf. 

De commissie concludeert in haar onderzoeksrapport dat het niet mogelijk is een oordeel te geven over de doeltreffendheid van het Sportbedrijf. Ook lijkt het alsof het Sportbedrijf zich de afgelopen jaren niet doelmatig heeft ontwikkeld. De door de raad vastgestelde doelen met betrekking tot sport zijn onvoldoende evalueerbaar en er is onvoldoende samenhang tussen die doelen en de prestatieafspraken die het college maakt met het Sportbedrijf. De subsidie die het Sportbedrijf ontvangt, wordt wel in overeenstemming met de gemaakte afspraken ingezet constateert de Rekenkamercommissie.

Het sportbedrijf is een NV waarvan de gemeente enig aandeelhouder is. Enerzijds is de gemeente als aandeelhouder geïnteresseerd in winst. Anderzijds is de gemeente als dienstverlener geïnteresseerd in het realiseren van maatschappelijke doelstellingen. Subsidieverstrekking is alleen zinvol als de activiteiten van het sportbedrijf bijdragen aan het realiseren van beleidsdoelstellingen. Voor een doeltreffende inzet van subsidie is van belang dat de raad concrete, evalueerbare doelen vaststelt. Op een enkele uitzondering na is dit niet gebeurd waardoor geen uitspraak is te doen over de doeltreffendheid van de door de raad vastgestelde doelen. Anders is dit bij de realisatie van de prestatieafspraken. Deze subsidieafspraken worden door het Sportbedrijf grotendeels gerealiseerd.

Een oordeel over doelmatigheid van het Sportbedrijf is volgens de Rekenkamercommissie niet te geven. De totale opbrengsten van het Sportbedrijf zijn in de onderzoeksperiode gestegen maar tegelijkertijd zijn ook de bedrijfslasten relatief evenveel gestegen. Dit betekent dat een toename van de totale opbrengsten niet heeft geleid tot een toename van het bedrijfsresultaat. Bij gelijkblijvende prestaties zijn de financiële middelen uit de totale opbrengsten daarmee niet doelmatiger ingezet. Wel is het Sportbedrijf minder afhankelijk geworden van subsidies. Voor de jaren 2012 en 2013 is namelijk sprake van een afname van de subsidie. In dat opzicht is – bij gelijkblijvende prestaties – de doelmatigheid van de inzet van gemeentelijke subsidies toegenomen.

Wat verder opvalt, is dat de relatie tussen beleidsdoelen en prestaties ontbreekt of niet helder is. Het is onduidelijk of met de uitvoering van de prestaties door het Sportbedrijf een bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van door de raad vastgestelde beleidsdoelen. Uit het onderzoek is wel gebleken dat de afspraken over te leveren prestaties in voldoende mate worden gerealiseerd. De subsidie wordt conform de doelstellingen en plannen ingezet al kan de verantwoording daarover worden verbeterd volgens de commissie.

Aanleiding onderzoek

De aanleiding voor het onderzoek was dat vanuit de raad signalen zijn gekomen bij de Rekenkamercommissie dat er behoefte bestaat aan meer transparantie in het Deventer Sportbedrijf en meer inzicht in de financiële situatie en de risico’s voor de gemeente. Een overwegingen die ook een rol heeft gespeeld is het (relatief) forse bedrag aan subsidie aan het Sportbedrijf ontvangt.

Het onderzoeksrapport kunt u hieronder downloaden

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Rapport Sportbedrijf Deventer 2.498,3 KB