Onderzoek Verbonden Partijen

De rekenkamercommissies van Apeldoorn, Deventer en Zutphen hebben gezamenlijk een onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen gemeenteraden en verbonden partijen. Verbonden partijen zijn samenwerkingsverbanden zoals gemeenschappelijke regelingen (GR) en vennootschappen die veelal regionale taken uitvoeren, bijvoorbeeld op het gebied van brandweerzorg, gezondheidszorg (GGD) en de afvalinzameling.

Met die taken is veel geld gemoeid. Iedereen zal begrijpen dat gemeenteraden willen weten hoe dat geld besteed wordt. De rekenkamercommissies hebben in kaart gebracht welke verbonden partijen er functioneren, hoe de informatievoorziening aan de raden verloopt en wat de raden met die informatie doen. Het rapport is aangeboden aan de gemeenteraden van de drie gemeenten.

Conclusie van het onderzoek is dat de gemeenteraden niet voldoende op de hoogte zijn van de taken die verbonden partijen voor de gemeente uitvoeren. Niet meer, maar wel betere informatie, daaraan is behoefte. Zo leeft de wens dat het bestuur van de verbonden partijen en de collegeleden die aan het bestuur deelnemen de gemeenteraden eerder bij belangrijke ontwikkelingen betrekken.
Ook zouden collegeleden en het bestuur van de verbonden partijen de gemeenteraden beter over risico’s moeten informeren. Omgekeerd kunnen de gemeenteraden soms meer interesse tonen voor het belangrijke werk dat de verbonden partijen doen. Er heerst nu nog te veel een houding van “geen bericht – goed bericht”.

Gepaste bestuursvormen
Het rapport constateert dat er veel verschillende vormen van samenwerking bestaan.
Elke taak stelt andere eisen. Duidelijk is wel dat voor bedrijfsmatige activiteiten een privaatrechtelijke samenwerking sterk de voorkeur heeft. Voor de sociale werkvoorzieningen die nu nog geheel of gedeeltelijk op basis van de wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) worden bestuurd, is dat een perspectief voor de toekomst.
   
Monisme en dualisme
Het gemeentebestuur werkt sinds 2002 op duale basis. De gemeenteraad controleert in dat systeem of burgemeester en wethouders (het dagelijks bestuur) het beleid goed uitvoeren. De regionale besturen van de WGR werken nog monistisch. Het dagelijks bestuur wordt samengesteld uit leden van het algemeen bestuur. Het rapport constateert dat daardoor de controle op het bestuur van de gemeenschappelijke regelingen niet sterk is. Dat zou moeten verbeteren onder meer door betere functiescheiding binnen het bestuur van de regelingen zelf en door een actievere controlerende opstelling van de gemeenteraden.

Afspraken maken
Elke gemeenteraad heeft eigen wensen over de informatievoorziening en de sturing op verbonden partijen. De rekenkamercommissies bevelen aan dat elke gemeenteraad daarover afspraken maakt met het college van burgemeester en wethouders.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Rapport Verbonden Partijen 455,0 KB