Onderzoek Wonen boven winkels Deventer

De Rekenkamercommissie is van mening dat de Raad ermee gediend zou zijn wanneer hij meer inzicht krijgt in WbWD. Door middel van het uitgevoerde onderzoek wil de RKC inzichtelijk maken wat de resultaten zijn van WbWD tot op heden en de mate van slagen van de oorspronkelijke doelstelling om WbWD als een ‘revolving fund’ op te zetten. De RKC heeft met dit onderzoek ook inzicht willen geven in wat de besteding is geweest c.q. verwacht werd te zijn van de kapitaalstorting door de gemeente Deventer.

In 2000 is Wonen boven Winkels Deventer NV (WbWD) opgericht door de toenmalige woningcorporatie Woonunie (nu: Woonbedrijf ieder1) en de gemeente Deventer. Dit kwam voort uit de maatschappelijke doelstellingen om de aantrekkelijkheid van wonen in de Deventer binnenstad te vergroten, de leefbaarheid en sociale veiligheid door het realiseren van woonruimte te vergroten en het monumentaal herstel van panden in de binnenstad van Deventer te bevorderen.

De gemeente en de woningcorporatie nemen elk voor 50% deel in het aandelenkapitaal. Met de keuze voor een publiek-private samenwerking heeft de gemeente de daadwerkelijk uitvoering en aansturing van de activiteiten van WbWD op afstand gezet. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelen van de vennootschap en voor de gemeenteraad betekent dit een kaderstellende en controlerende taak. Uit de gang van zaken over de afgelopen jaren blijkt de directe invloed op en betrokkenheid van de gemeenteraad  bij WbWD in de praktijk kleiner dan bij niet op afstand geplaatste beleidsvelden.

In het onderzoeksrapport is een behoorlijk aantal conclusies en in mindere mate een aantal aanbevelingen opgenomen. Voor de conclusies wordt verwezen naar het rapport. De aanbevelingen luiden:

  1. Om de Raad de mogelijkheid te geven een afgewogen oordeel te vormen over de financiële risico’s en onzekerheden bij participaties in vennootschappen als WbWD is het aan te bevelen bij het raadsvoorstel een risicoanalyse beschikbaar te hebben. Deze risicoanalyse kan de vorm hebben van de paragraaf weerstandsvermogen uit de voorjaarsnota.
  2. De vraag doet zich voor of een andere aanpak (bijdragen bij realisatie van projecten) niet ten minste even doeltreffend was geweest bij lagere kosten (door het ontbreken van structurele kosten voor management en ondersteuning) en lagere risico’s voor de gemeente. Heroverweeg de risicodragende participatie in een samenwerkingsvorm en onderzoek de mogelijkheden voor een gemeentelijk revolving fund met laagrentende leningen of objectgebonden stimuleringssubsidie bij realisatie van wonen boven winkelprojecten. De gemeente loopt hierbij geen risico’s die samenhangen met het ontwikkelen van vastgoed, de bedrijfsvoering en de exploitatie van vastgoed. Een stimuleringssubsidie kan een goed alternatief zijn als er binnen de gemeente instellingen werkzaam zijn op min of meer bedrijfsmatige grondslag die zich richten op stadherstel. In Deventer is dat N.V. Bergkwartier en mogelijk de besloten vennootschap met binnenstedelijk vastgoed van Woonbedrijf Ieder1.
  3. Het zicht op de financiële prestaties van gemeentelijke deelnemingen wordt vergroot als deze tegen de intrinsieke waarde op de balans worden opgenomen. Alle financiële voor- en nadelen worden zo jaarlijks transparant voor de Raad. 
  4. Voor de transparantie verdient het aanbeveling vastgoedtransacties tussen WbWD en haar aandeelhouders of derden tegen een door een onafhankelijk taxateur vastgestelde waarde plaats te laten vinden. Om een discussie over ongeoorloofde staatsteun te vermijden is het aan te bevelen uit te gaan van een vorm van marktwaarde, bijvoorbeeld de marktwaarde in verhuurde staat voor verhuurde objecten.
  5. Voor een goed middelenbeheer is het aan te bevelen dat WbWD een treasurystatuut opstelt met uitgangspunten, normen, richtlijnen en werkwijze voor het geldbeheer. Specifiek aandachtspunt zijn de financieringsstromen tussen de naamloze vennootschap (het reeds bestaande WbWD) en het vastgoedfonds van Woonbedrijf ieder1.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Rapportage RKC Wonen boven winkels Deventer 440,7 KB