Begroting aangenomen

De gemeenteraad stelde op 11 november unaniem de begroting 2021 - 2014 vast.

De gemeenteraad van Deventer heeft op 11 november unaniem de gemeente begroting voor 2021 vastgesteld. Dit betekent dat voor de komende jaren bekend is geworden waar geld aan wordt besteed en waaraan niet. Op twee punten bracht de raad met een amendement een wijziging aan in het begrotingsvoorstel van het college.

Aangenomen amendementen

Met het aannemen van de amendementen wordt de zogenaamde BEST-tas afgeschaft, waardoor de afvalstoffenheffing kan worden verlaagd. Ook wordt extra geld beschikbaar gesteld voor het Deventer Verhaal.

Aangenomen moties

Daarnaast nam de raad meerdere moties aan waarin zij het college onder andere opdragen om:

  • onderzoek te doen naar de mogelijkheden en kosten om hoogspanningsmasten in Deventer te vervangen door ondergrondse kabels;
  • extra capaciteit in te zetten voor het goed omvangen van mensen die (door de coronacrisis) werkloos zijn geworden of in schulden dreigen te vallen;
  • te onderzoeken of de boa's eenmalig een waarderingsbonus kunnen krijgen;

Terugkijken

U kunt de vergadering terugkijken in het RaadsInformatieSysteem. Hier vindt u ook de volledige agenda en stukken.