Samen in vergadering

Voor het eerst sinds maanden was de raad weer voltallig op het stadhuis aanwezig, voor een raadsvergadering waarin de Planning en Control cylus werd behandeld.

Voor de vergadering werd een opstelling van tafels gemaakt in de hal van het stadhuis. In deze bijzondere setting, die veel weg had van een examenopstelling, stelde de raad de jaarrekening en het jaarverslag vast.

De raad besloot eerder, op voorstel van het college, dat in verband met de covid-19 crisis dit jaar geen Voorjaarsnota werd opgesteld. Ondanks het vervallen van het debat over de voorjaarsnota werd tijdens de vergadering wel vooruit gekeken naar (plannen voor) 2021 en verder. In het gesprek speelde de invloed die de coronacrisis heeft of heeft gehad op onze gemeente en welke invloed dit mogelijk heeft op de mogelijkheden en wensen van de (nabije) toekomst, een belangrijke rol.

Het debat leverde wensen, ideeën en plannen op die, samen met de besluiten die eerder zijn genomen en keuzes die eerder zijn gemaakt, dienen als bouwstenen voor toekomstig beleid en invulling voor de begroting 2021 en de MJPB 2022-2024.

De behandeling van de begroting staat gepland op 11 november.