Rekenkamer

De Rekenkamer van Deventer is een onafhankelijk orgaan die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn controlerende taak en die onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad.

Rekenkamer Deventer

De Rekenkamer onderzoekt hoe doelmatig, doeltreffend en rechtmatig de gemeente werkt. Het gaat dan om vragen als: 'heeft het beleid opgeleverd wat de bedoeling was?', 'is dat wel efficiënt gebeurd?', 'is het binnen de geldende regels uitgevoerd?' en 'heeft het niet meer gekost dan vooraf was bepaald?'. Naar aanleiding van een onderzoek kan de Rekenkamer aanbevelingen doen aan de raad en het college.

In contact

Heeft u een idee voor een onderzoek? De Rekenkamer komt graag met u in contact!

Voor meer informatie of het voorleggen van een idee kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Rekenkamer via telefoonnummer 0570-69 32 32 of e-mail griffie@deventer.nl

Onderzoeken

De Rekenkamer voert 2-3 onderzoeken per jaar uit. In het jaarplan 2021 wordt kort toegelicht welke onderzoeken de Rekenkamer voornemens is om uit te voeren. In ditzelfde document is ook een verslag opgenomen van activiteiten in 2020.

Eerder uitgevoerde onderzoeken

Bekijk hier de rapporten van eerdere onderzoeken.

Samenstelling Rekenkamer

De Rekenkamer bestaat uit externe leden (personen die geen relatie hebben met de gemeente Deventer) en uit leden die afkomstig zijn uit raadsfracties. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Vaste leden:

  • mevr. K. van den Berg (voorzitter), extern lid
  • dhr. L.J. Mellema, extern lid
  • dhr. B.J. Buiskool, extern lid
  • mw. J. Bijlsma, extern lid
  • mw. H. Jansen, extern lid
  • dhr. L. Gerritsen, secretaris

Werkwijze Rekenkamer

Hier leest u meer over de werkwijze van de Rekenkamer

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
jaarverslag 2020 en jaarplan 2021_RK 184,9 KB
Reglement van orde Rekenkamer Deventer 57,5 KB