Rekenkamer

De Rekenkamer van Deventer is een onafhankelijk orgaan die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn controlerende taak en die onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad.

Rekenkamer Deventer

De Rekenkamer onderzoekt hoe doelmatig, doeltreffend en rechtmatig de gemeente werkt. Het gaat dan om vragen als: 'heeft het beleid opgeleverd wat de bedoeling was?', 'is dat wel efficiënt gebeurd?', 'is het binnen de geldende regels uitgevoerd?' en 'heeft het niet meer gekost dan vooraf was bepaald?'. Naar aanleiding van een onderzoek kan de Rekenkamer aanbevelingen doen aan de raad en het college.

Wat betekent de Rekenkamer voor u?

U kunt als inwoner van de gemeente Deventer een verzoek indienen bij de Rekenkamer om een onderzoek te laten uitvoeren naar bepaald onderwerp. Uw verzoek moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het onderwerp moet te maken hebben met een activiteit of dienst van de gemeente of een instelling die aan de gemeente is gerelateerd.
  • Maak in uw verzoek duidelijk waarom u wilt dat de Rekenkamer dieper op dit onderwerp ingaat.

Uiteraard gaat de Rekenkamer vertrouwelijk om met uw naam. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Rekenkamer, telefoon 0570-69 32 32 of mail griffie@deventer.nl

Onderzoeken

De Rekenkamer voert 2-3 onderzoeken per jaar uit.

Op dit moment voert de Rekenkamer onderzoek uit naar onderwijshuisvesting.

Eerder uitgevoerde onderzoeken

Bekijk hier de rapporten van eerdere onderzoeken.

Samenstelling Rekenkamer

De Rekenkamer bestaat uit externe leden (personen die geen relatie hebben met de gemeente Deventer) en uit leden die afkomstig zijn uit raadsfracties. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Vaste leden:

  • mevr. K. van den Berg (voorzitter), extern lid
  • dhr. L.J. Mellema, extern lid
  • dhr. H.A.M. ten Have, raadslid
  • dhr. R. Haaxman, raadslid
  • dhr. A. Krahl, raadsopvolger
  • dhr. P.P.G. Wolbert, extern lid
  • dhr. L. Gerritsen, secretaris

Werkwijze Rekenkamer

Hier leest u meer over de werkwijze van de Rekenkamer