Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Onderzoeken door de Rekenkamer

Hier kunt u de onderzoeksrapporten van de Rekenkamer downloaden.

Rapport warmtetransitie

De Rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar de warmtetransitie. Met dit onderzoek wil zij zicht krijgen op de omstandigheden en factoren die inwoners helpen of juist belemmeren om tot het treffen van energiemaatregelen over te gaan.

Lees meer

Onderzoek Regio Stedendriehoek (2024)

De Rekenkamer Deventer heeft samen met de Rekenkamers van de gemeenten Brummen, Voorst, Apeldoorn, Epe, Heerde, Zutphen en Lochem onderzoek gedaan naar de Regio Stedendriehoek, voorheen de Cleantech Regio.

Lees meer

Cultuurbeleid- en aanbod gemeente Deventer (2023)

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het cultuuraanbod en cultuurbeleid van de gemeente Deventer. Onderzocht is of de ambities en het bestaande cultuuraanbod passen bij de huidige en toekomstige bevolkingsomvang van de gemeente Deventer.

Lees meer

Onderzoek De praktijk van de Wob (2022)

De Rekenkamer van Deventer heeft meegewerkt aan een landelijk onderzoek naar de praktijk van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Op basis van de vergelijking tussen de gemeente Deventer en de landelijke bevindingen is een aantal aanbevelingen opgesteld.

Lees meer

Onderzoek Digitale dienstverlening (2022)

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar digitale dienstverlening. Onderzocht is of alle bevolkingsgroepen goed worden bediend en of de informatie die bewoners nodig hebben, vindbaar, actueel, relevant en begrijpelijk is.

Lees meer

Onderzoek Zorgfraude (2022)

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar zorgfraude in de jeugdzorg. Onderzocht is hoe kwetsbaar de gemeente voor zorgfraude is en welke maatregelen zij neemt om zorgfraude te bestrijden.

Lees meer

Onderzoek Onderwijshuisvesting (2020)

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar onderwijshuisvesting. Deventer is verantwoordelijk voor de huisvesting van ruim 50 scholen. Door het onderzoek krijgt de gemeenteraad meer inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het onderwijshuisvestingsbeleid van de gemeente. Ook geeft het onderzoek een schets van voorziene risico’s en kansen in de toekomst.

Lees meer

Onderzoek Bedrijvenpark A1 (2019)

De Rekenkamercommissie (RKC) heeft onderzoek gedaan naar het A1 Bedrijvenpark. Het onderzoeksrapport is tweeledig, namelijk de raad inzicht te geven in de haalbaarheid van de ambities van het A1 Bedrijvenpark en daarnaast de raad inzicht te geven in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijke (acquisitie-) beleid van het A1 bedrijvenpark. Woensdag 6 november werd het onderzoek aangeboden aan de gemeenteraad.

Lees meer

Onderzoek Participatiewet (2018)

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Participatiewet in de gemeente Deventer. Aanleiding voor het onderzoek waren zorgen over de uitvoering, de effectiviteit van de re-integratie en het relatief grote aantal uitkeringen in de gemeente. Het onderzoek richt zich specifiek op de periode vanaf 1 januari 2015 tot het moment waarop het onderzoek is gestart (juli 2017). Concreet betekent dit dat recente ontwikkelingen, zoals die rondom Werkmakelaar Oost niet zijn meegenomen.

Lees meer

Onderzoek Klimaat- en Energiebeleid (2018)

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het Klimaat- en energiebeleid van de gemeente Deventer. De gemeente Deventer heeft het streven om in 2030 klimaat-en energieneutraal te zijn. De vraag ligt voor of de gevolgde aanpak van het beleid doeltreffend is en of verwacht mag worden dat, op basis van de gevolgde aanpak, de duurzaamheidsdoelstelling bereikt kan worden.

Lees meer

Onderzoek Handhaving & Toezicht (2016)

De Rekenkamercommissie van de gemeente Deventer heeft onderzoek uitgevoerd naar het Toezichts- en Handhavingsbeleid.

Lees meer

Onderzoek Parkeerbeleid (2016)

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het Parkeerbeleid van de gemeente Deventer. De commissie onderzocht het doel, de effecten en kostenstructuur van het beleid over de periode 2013 – 2015. Woensdag 18 januari werd het onderzoek aangeboden aan de gemeenteraad.

Lees meer

Rekenkamerbrief kansen en risico's S/park

Het is aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over het doorgaan al dan stoppen van de ontwikkeling van het S/park. De Rekenkamer ondersteunt de raad door middel van een rekenkamerbrief. Hierin staan onder andere kansen en risico’s van het S-Park en sturingsruimte voor de raad beschreven. .

Lees meer