Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Cultuurbeleid- en aanbod gemeente Deventer (2023)

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het cultuuraanbod en cultuurbeleid van de gemeente Deventer. Onderzocht is of de ambities en het bestaande cultuuraanbod passen bij de huidige en toekomstige bevolkingsomvang van de gemeente Deventer.

Aanleiding

De laatste jaren is er veel discussie geweest in de gemeente Deventer rond het cultuurbeleid, het vaststellen van een visie en een eventuele begroting die past bij deze visie. Dit is de aanleiding geweest voor de rekenkamer Deventer om het cultuurbeleid- en aanbod te analyseren.

Conclusies

De rekenkamer concludeert dat de gemeente Deventer de culturele basis op orde heeft voor de huidige en toekomstige bevolkingsomvang. Deventer scoort hoog op het culturele aanbod in vergelijking tot andere gemeenten. Uit de peiling en de interviews blijkt dat inwoners en culturele instellingen over het algemeen tevreden zijn over het aanbod. Een aandachtspunt blijft de inclusiviteit. Wie wordt er bereikt met het culturele aanbod en wordt elke inwoner voldoende bereikt? 

Deventer heeft de ambitie om te groeien door zich te focussen op de creatieve stedeling en vitale ouderen. Onduidelijk is wat deze doelgroep graag voor cultureel aanbod wil hebben en of het huidige aanbod past bij deze doelgroep.

Aanbevelingen

Om Deventer aantrekkelijker te maken voor jonge inwoners, zou cultuurbeleid beter gekoppeld moeten worden aan andere beleidsterreinen zoals mobiliteit, duurzaamheid en economie. Daarnaast zouden de maatschappelijke opbrengsten van cultuur inzichtelijker gemaakt worden zodat die belangrijker worden in discussies. Nu gaan discussies nog te vaak alleen over de financiële kant van cultuur. Ook beveelt de Rekenkamer aan om het publieksbereik beter te monitoren en de vraag te beantwoorden hoe het aanbod elkaar kan versterken in de regio.

Rekenkamer Deventer

De Rekenkamer van Deventer is een onafhankelijk orgaan dat de gemeenteraad ondersteunt bij zijn controlerende taak en die onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad.