Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Onderzoek Zorgfraude (2022)

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar zorgfraude in de jeugdzorg. Onderzocht is hoe kwetsbaar de gemeente voor zorgfraude is en welke maatregelen zij neemt om zorgfraude te bestrijden.

De rekenkamer Deventer heeft besloten tot onderzoek naar zorgfraude in de jeugdzorg. De jeugdzorg is een werkterrein met kwetsbare personen en hoge budgetten. Het gaat om de juiste zorg voor inwoners, maar tegelijkertijd ook om fraudebestrijding en kostenbeheersing.

Aanleiding

Alle gemeenten zijn kwetsbaar voor zorgaanbieders die met verkeerde intenties hun weg zoeken naar de beperkte middelen die de lokale overheid beschikbaar heeft voor o.a. de Jeugdzorg en de Wmo. Dit was één van de voornaamste redenen om te onderzoeken welke maatregelen de gemeente Deventer neemt om zorgfraude tegen te gaan en inzicht te geven in de kwetsbaarheid van de gemeente voor zorgfraude.

Onderzoek

Het rapport van de rekenkamer bevat een drietal hoofdconclusies:

  • De Deventer aanpak in de jeugdzorg reduceert op tal van beleidsmatige en organisatorische manieren de gelegenheid tot zorgfraude in de gemeente Deventer.
  • In Deventer geen sprake is van gelegenheidsstructuren voor zorgfraude in de jeugdzorg. De Wmo-zorg is minder beheersbaar.
  • Zorgfraude weinig tot geen gestalte krijgt op het terrein van de jeugdwet in Deventer, maar de lijn tussen oneigenlijk gebruik en zorgfraude diffuus is.

Aanbevelingen

De belangrijkste aanbevelingen van de rekenkamer zijn:

  • Organiseer rechtmatigheidstoezicht in de jeugdzorg. Een toezichthouder kan een onderzoek instellen naar signalen van zorgfraude en vergroot de kans om zorgfraude op te sporen.
  • Versterk de informatievoorziening over zorgfraude. Stel het Meldpunt Zorg ook open voor signalen uit jeugdzorg en communiceer dit naar inwoners, cliënten en zorgprofessionals.
  • Reflecteer en identificeer lessen uit de vergelijking tussen de Wmo en jeugdzorg. In de Wmo-zorg wordt in tegenstelling tot de jeugdzorg met een veelheid aan aanbieders gewerkt (130), met als gevolg dat het ingewikkelder is om toezicht te houden. Weeg als raad nadrukkelijker de keuzevrijheid van de client af tegen de beheersbaarheid van het aantal aanbieders in de Wmo-zorg. 

Rekenkamer Deventer

De Rekenkamer van Deventer is een onafhankelijk orgaan dat de gemeenteraad ondersteunt bij zijn controlerende taak en die onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad.