Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Onderzoek Onderwijshuisvesting (2020)

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar onderwijshuisvesting. Deventer is verantwoordelijk voor de huisvesting van ruim 50 scholen. Door het onderzoek krijgt de gemeenteraad meer inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het onderwijshuisvestingsbeleid van de gemeente. Ook geeft het onderzoek een schets van voorziene risico’s en kansen in de toekomst.

Aanleiding

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. De zorg voor de gebouwen ligt echter niet meer bij de gemeente alleen. Schoolbesturen zijn sinds een aantal jaar verantwoordelijk voor het binnen- en buitenonderhoud van de schoolgebouwen. Wijzigingen in regelgeving, financiering en de dynamiek in leerlingenstromen maken onderwijshuisvesting complex.

Onderzoek

Om meer zicht te krijgen op het onderwijshuisvestingsbeleid van de gemeente heeft de rekenkamercommissie Deventer Regioplan Beleidsonderzoek gevraagd om een onderzoek uit te voeren. De centrale vraag van het onderzoek is “in hoeverre het beleid voor onderwijshuisvesting van de gemeente Deventer en de uitvoering doeltreffend en doelmatig is”.

Doeltreffend

Uitgaande van een beleidsarme doelstelling met een sobere en adequate onderwijshuisvesting als uitgangspunt, geldt dat de onderwijshuisvesting doeltreffend is. Waar dat niet het geval is, met name de vmbo-afdeling van het Etty Hillesum, wordt gewerkt aan een oplossing. Een vraag is wel in hoeverre het uitgangspunt sober en adequaat voldoende is en of die ambitie moet en kan worden bijgesteld.

Doelmatig

Over de doelmatigheid concludeert de Rekenkamercommissie dat er over het geheel geen onder- of overbesteding is ten opzichte van het ijkpunt gemeentefonds en dat de nettolasten vergelijkbaar zijn met de refentiegemeenten. Wel ziet de commissie kansen voor verbetering in het bestijden van de leegstand en het doorlopen van de procedures.

Aanbevelingen

De Rekenkamercommissie doet een aantal aanbevelingen, waaronder het in het beeld brengen van de lange termijn behoefte. Ook beveelt de commissie aan om een beleidsvisie op te stellen en aandacht te besteden aan inhoudelijke thema’s en ambities. Het College heeft laten weten zich te herkennen in de conclusies en de aanbevelingen ter harte te nemen in de uitwerking van een Integraal Huisvestingsplan. Dit plan wordt naar verwachting in het voorjaar van 2021 aan de raad aangeboden.

Rekenkamercommissie Deventer

De Rekenkamercommissie bestaat uit externe leden en raadsleden. De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. De commissie kan de raad ondersteunen bij het tot stand komen van beleid. Voorbeelden hiervan zijn: helpen bij het ontwikkelen van de beleids-monitor, ondersteunen bij vraagformulering van een raadsonderzoek, of het in beeld brengen van consequenties van nieuwe wetgeving.

 

Bijlage Grootte
Eindrapport Onderwijshuisvesting 2.206,1 KB