Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Onderzoek De praktijk van de Wob (2022)

De Rekenkamer van Deventer heeft meegewerkt aan een landelijk onderzoek naar de praktijk van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Op basis van de vergelijking tussen de gemeente Deventer en de landelijke bevindingen is een aantal aanbevelingen opgesteld.

Openbaarheid van informatie is een voorwaarde voor een transparante, goede en zorgvuldige democratische besluitvorming. Deze openbaarheid vergt blijvende aandacht en gaat met de inwerkingtreding per 1 mei 2022 van de Wet open overheid nadrukkelijk extra aandacht vragen.

De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidt: Hoe geven de decentrale overheden vorm aan de afhandeling van Wob-verzoeken, in hoeverre gebeurt dit rechtmatig, hoe wordt hierover verantwoording afgelegd, hoe is actieve openbaarmaking geregeld en hoe verhoudt zich dat tot de eisen die de Wet open overheid straks gaat stellen?

Vijf thema's

Het DoeMee-onderzoek besteedt aandacht aan een vijftal thema’s:

  • Het voor de behandeling van Wob-verzoeken vastgestelde beleid en de organisatie-inrichting
  • De behandeling van Wob-verzoeken
  • De rechtsbescherming
  • De verantwoording aan de volksvertegenwoordiging over Wob-verzoeken
  • De actieve openbaarheid, mede in het licht van de komst van de Wet open overheid per 1 mei 2022.

Onderzoeksactiviteiten

Het DoeMee-onderzoek is uitgevoerd door Pro Facto en de onderzoeksactiviteiten bestonden uit interviews, documentenstudie, dossierstudie, vragenlijstonderzoek, websiteonderzoek, jurisprudentieonderzoek en focusgroepen met volksvertegenwoordigers. Aan het onderzoek namen acht provinciale rekenkamers, de rekenkamercommissies van twee waterschappen en 83 gemeentelijke rekenkamer(commissie)s deel.

Bijlagen

Voor meer informatie over de praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur en de aanbevelingen voor Deventer verwijzen wij u naar het algemene rapport, de factsheet over alle gemeenten en de factsheet Deventer. Deze treft u onderaan de pagina aan.