Woordmerk Gemeenteraad Deventer

De gemeenteraad van Deventer

Elke vier jaar kiest u - als u 18 jaar of ouder bent en in de gemeente Deventer woont - uw gemeenteraad. De gekozen raadsleden laten uw stem horen als er belangrijke besluiten worden genomen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid in uw straat, wijk, dorp of stad.

De gemeenteraad van Deventer heeft 39 leden die 12 politieke partijen vertegenwoordigen. Raadsleden van dezelfde politieke partij vormen samen een fractie in de raad. Deze fracties hebben - op basis van het behaalde aantal stemmen - zetels in de raad. Worden er besluiten genomen, dan telt één zetel voor één stem.


Wanneer en hoe vergadert de raad?

Raadsvergadering

In het vergaderschema onderaan deze pagina leest u wanneer de raad vergadert .

De gemeenteraad komt eens in de vier weken bijeen voor de officiële raadsvergadering. In deze raadsvergadering debatteren de raadsleden over allerlei onderwerpen en neemt de raad besluiten. Op de agenda staan hamerstukken (onderwerpen waarover meteen gestemd wordt) en debatstukken (onderwerpen waarover het gesprek plaatsvindt).

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en u bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. U kunt ook thuis live meekijken.
De agenda's en de vergaderstukken vindt u in het RaadsInformatieSysteem.

Raadstafel

Agendapunten voor de raadsvergadering worden voorbereid aan een raadstafel. Twee weken voorafgaande aan de raadsvergadering vinden parallel 3 raadstafels plaats. Deze zijn verdeeld naar onderwerpen in het sociaal, ruimtelijk en bestuurlijk domein.

Aan de raadstafels vindt beeldvorming en meningvorming plaats. Raadsleden verkennen het onderwerpen, krijgen een presentatie en gaan in gesprek.

Tijdens deze raadstafels kunt ook u het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Neem hiervoor contact op met de raadsgriffie.

Forum

Maandelijks en voorafgaande aan de raadsvergadering organiseert de raad een forum. Het forum is een informeel moment waarop de raad zich laat bijpraten over dingen die in de samenleving spelen. Ervaart u een probleem of heeft u een idee, dan kunt u deze laat zien en horen aan de raad. Het forum wordt ook veel gebruikt voor het presenteren van initiatieven. Tenslotte is dit ook het moment om een petitie aan te bieden aan de raad.