Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Proces Behandeling Voorjaarsnota

Op 5 en 12 juli staat de Voorjaarsnota op de agenda van de gemeenteraad.

In de voorjaarsnota informeert het college van Burgemeester en Wethouders de gemeenteraad over de financiën. De perspectiefnota geeft de kaders voor het opstellen van de begroting van de gemeente Deventer.

Inspraak raadstafel 5 juli

Agendapunten voor de raadsvergadering worden voorbereid aan een raadstafel. Voor de voorjaarsnota vindt deze voorbereiding plaats tijdens een beeldvormende raadstafel op woensdagavond 5 juli. Dan is het ook mogelijk om in te spreken. Wanneer u zich hiervoor aanmeldt, krijgt u 5 minuten spreektijd. Aanmelden kan door contact op te nemen met de raadsgriffie via e-mailadres griffie@deventer.nl of telefoonnummer 0570 69 3232.

Behandeling raadsvergadering 12 juli

Vervolgens wordt de voorjaarsnota tijdens de raadsvergadering op woensdag 12 juli vanaf 14.00 uur verder besproken en neemt de gemeenteraad hier een besluit over. Mocht de behandeling niet zijn afgerond, dan wordt deze vervolgd op donderdag 13 juli vanaf 19.00 uur.

De vergadering start met de gelegenheid voor iedere fractie om een algemene beschouwing op de Voorjaarsnota te geven. Ook kunnen eventuele ingediende amendementen en moties kort worden toegelicht. Iedere fractie krijgt hiervoor 5 minuten. Na afloop van de algemene beschouwing gaat de behandeling verder met de bespreking per programma. Stemming op moties en amendementen en de voorjaarsnota zelf vindt plaats aan het einde van de vergadering.

Volgen

U treft de volledige agenda met bijbehorende stukken in het RaadsInformatieSysteem. Alle bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn openbaar. U bent van harte welkom op het stadhuis om een bijeenkomst bij te wonen. Ook kunt u de bijeenkomsten vanuit huis volgen via de livestream