Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Onderzoek Afvalinzameling en -verwerking (2016)

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar Afvalinzameling en -verwerking in de gemeente Deventer. De commissie heeft onderzocht in hoeverre de afvalinzameling en –verwerking door Circulus-Berkel doelmatig wordt uitgevoerd en of de gemeenteraad voldoende in staat wordt gesteld om het beleid bij te sturen als dat wenselijk is. De commissie stelt onder andere vast dat de milieuprestaties en de geboden “afvalservice” op een hoog niveau liggen in de gemeente Deventer. Aan deze hoge service hangt echter wel een prijskaartje. Ook de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt speelt hierbij een rol. Daarnaast is Deventer gebonden aan een oud, duur, contract voor restafvalverbranding waardoor de kosten in Deventer hoger zijn dan die van vergelijkbare gemeenten. De commissie is tevens van oordeel dat inzicht in de kostenstructuur van Circulus-Berkel kan worden verbeterd. Niet voor alle afvalstromen en inzamelmiddelen is duidelijk wat de kosten zijn. De rekenkamercommissie concludeert verder dat de raad niet optimaal in de gelegenheid wordt gesteld om bij te sturen. Doelstellingen zijn niet in alle gevallen evalueerbaar  geformuleerd en spreken elkaar soms tegen. Dat maakt een beoordeling lastig. Ook informatievoorziening over de doelmatigheid van Circulus-Berkel wordt door de gemeenteraad gemist. Naar aanleiding van de conclusies heeft de commissie een aantal aanbevelingen voor verbeteringen geformuleerd.