Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Onderzoek Klimaat- en Energiebeleid (2018)

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het Klimaat- en energiebeleid van de gemeente Deventer. De gemeente Deventer heeft het streven om in 2030 klimaat-en energieneutraal te zijn. De vraag ligt voor of de gevolgde aanpak van het beleid doeltreffend is en of verwacht mag worden dat, op basis van de gevolgde aanpak, de duurzaamheidsdoelstelling bereikt kan worden.

Onderzoek

Het onderzoek geeft de gemeenteraad inzicht in de succesfactoren en eventuele belemmeringen bij de Deventer aanpak van het duurzaamheidsbeleid, met specifieke aandacht voor de vragen wat Deventer kan leren van ervaringen elders en hoe Deventer succesvol kan zijn in het realiseren van de duurzaamheidsdoelstelling. Het onderzoek werd in opdracht van de Rekenkamercommissie uitgevoerd door bureau CREM in samenwerking met bureau ZET.

Goede stappen

In de evaluatieperiode tussen 2011 en 2017 zijn door de gemeente en haar partners diverse mooie prestaties geleverd, bijvoorbeeld de toename van het aantal zonnepanelen, de realisatie van twee windmolens, de oprichting van de energiecoöperatie Deventer Energie, een energie-efficiënt stadskantoor en de intergemeentelijke samenwerking in Transform. Het onderzoek laat verder zien dat in Deventer goede stappen zijn gezet in het terugdringen van de CO2 emissie, ook in vergelijking met andere gemeenten.

Nog niet toereikend

Ondanks de goede prestatie die in achterliggende periode in Deventer is geleverd, constateren de onderzoekers dat de gemeente op dit moment niet op koers ligt om de doelstelling klimaatneutraal of energieneutraal in 2030 te realiseren. Daarvoor zijn het doelbereik in de afgelopen periode en de huidige inzet niet toereikend.

Aanbevelingen

De Rekenkamercommissie geeft aanbevelingen waarmee Raad en College aan de slag kunnen, zoals: intensiveren van de inzet, opstellen van een routekaart, uitwerken van duurzame mobiliteit en meer focus op energiebeleid van het bedrijfsleven. De voortgang naar een klimaat- of energieneutraal Deventer kan de komende jaren worden versneld. Hiervoor is een intensievere samenwerking nodig met een breder palet aan maatschappelijke partners en een grotere inzet (financiële middelen en capaciteit), die beter aansluit op de ambitie en de genoemde beleidsprioriteiten.