Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Onderzoek Parkeerbeleid (2016)

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het Parkeerbeleid van de gemeente Deventer. De commissie onderzocht het doel, de effecten en kostenstructuur van het beleid over de periode 2013 – 2015. Woensdag 18 januari werd het onderzoek aangeboden aan de gemeenteraad.

Aanbevelingen

De commissie deed, op basis van het onderzoek, drie kernaanbevelingen. Allereerst raadt de commissie aan om het parkeerbeleidsplan te actualiseren en de samenhang van doelen en bijpassende maatregelen te bewaken. Verder wordt gepleit voor een betere aansluiting tussen financieel parkeerbeleid en praktijk. Dit om de baten van de parkeerexploitatie zelfvoorzienend te laten zijn. Tenslotte beveelt de commissie een systematische rapportage van de evaluatie aan, zodat ontwikkelingen beter vast te stellen zijn.

Parkeerbeleid

Parkeerbeleid is een beleidsterrein dat van oudsher veel aandacht krijgt. Parkeren raakt namelijk verschillende doelgroepen met soms verschillende belangen, waaronder inwoners, ondernemers en bezoekers. Ook heeft parkeerbeleid de nodige financiële implicaties voor de gemeente. Parkeerbeleid is kortom een maatschappelijk thema dat voldoende stof biedt tot discussie.
In de gemeenteraad van Deventer is de afgelopen jaren regelmatig gediscussieerd over het onderwerp Parkeren. Bij de jaarlijks terugkerende discussies over parkeertarieven is tevens gebleken dat het voor de raad lastig is om inzicht te krijgen in de kostenstructuur van het parkeerbeleid.

Rekenkamercommissie Deventer

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de effectiviteit en efficiency van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie werkt niet in opdracht van het college of van de gemeenteraad. De commissie bestaat uit externe leden en raadsleden.

Bijlage Grootte
rapport onderzoek Parkeerbeleid 487,1 KB